ABG Salons

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Stránku www.bookgoodlook.com prevádzkuje spoločnosť mRaP GmbH, Pulvermühlweg 11, Wieselburg 3250, Rakúsko, ako online portál pre profesionálnych predávajúcich a kupujúcich v zmysle fyzických osôb alebo komerčných subjektov. Spoločnosť mRaP GmbH zodpovedá výlučne za online portál. Spoločnosť mRAP GmbH nie je ani kupujúcou, ani predávajúcou stranou. Komerčnými predávajúcimi sú kaderníctva, holičstvá, pedikérske a kozmetické salóny (kozmetiky), ktoré sú uvádzané ako partnerské spoločnosti alebo maloobchodní predajcovia. Kupujúcimi alebo zákazníkmi sa rozumejú strany, ktoré sú ochotné akceptovať ponuky partnerských spoločností. Nasledujúce ustanovenia upravujú účasť partnerských spoločností na portáli www.bookgoodlook.com a určujú základné princípy, ktorými sa riadi používanie stránky www.bookgoodlook.com registrovanými partnerskými spoločnosťami. www.bookgoodlook.com sa ďalej označuje tiež ako „portál“.

1. 1. Čo je www.bookgoodlook.com?

2. 2. Registrácia na www.bookgoodlook.com a uzatváranie dohôd

Použitie www.bookgoodlook.com predajcom predpokladá registráciu.- Tá je bezplatná. Táto registrácia sa vykonáva so spoločnosťou mRaP GmbH. Zúčastnenou stranou musí byť profesionálny predajca v jednej z nasledujúcich kategórií:

 • individuálni podnikatelia,
 • neregistrované podnikateľské subjekty a
 • obchodné spoločnosti.

Registráciou na www.bookgoodlook.com a prijatím týchto zmluvných podmienok medzi portálom a komerčnými predávajúcimi vzniká záväzkový vzťah. Súkromné osoby sú vylúčené z registrácie. Neexistuje žiadne automatické právo na registráciu na www.bookgoodlook.com. Portál si vyhradzuje právo rozhodovať o registrácii. Pri registrácii musí kupujúci alebo predávajúci poskytnúť nasledujúce informácie:

 • obchodná firma,,
 • právna forma
 • zmocnený zástupca,
 • telefónne číslo zástupcu,
 • e-mailová adresa partnerskej spoločnosti a
 • adresa partnerskej spoločnosti.

Portál neoveruje, či komerčný predávajúci spĺňa všetky zákonné požiadavky. Profesionálni predajcovia tak potvrdzujú, že spĺňajú všetky zákonné požiadavky (platné oprávnenie na podnikanie, ...).

3. Zásady pre použitie portálu

Portál musí byť používaný registrovanými predávajúcimi podľa nasledujúcich zásad.

3.1 Ponuky na www.bookgoodlook.com

Na portále môžu ponúkať partnerské podniky nimi prevádzkované kadernícke a kozmetické služby. Tieto služby a produkty sú ďalej označované ako ponuky. Ponúkanie nelegálneho tovaru a služieb nie je dovolené. Všetky ceny na portálu sú uvedené vrátane DPH. Ponuky (partnerských spoločností) ponúkané na portále si môžu kupujúci objednať prostredníctvom www.bookgoodlook.com. Rezerváciou medzi kupujúcim a partnerskou spoločnosťou sa uzatvára dohoda a vznikajú dvojstranné práva a povinnosti.

3.2 Ponuky, záväzky a výkon záväzkov

Portál poskytuje partnerským spoločnostiam rôzne formáty a funkcie ponúkania svojich služieb s cieľom učinenia rezervácie a efektívneho vyhľadávania ponúkaných služieb.

Pri personalizovaných ponukách má partnerská spoločnosť možnosť ponúkať služby svojich individuálnych pracovníkov. Krstné meno zamestnanca je preto dostupné všeobecne a verejne viditeľné na portále. Partnerská spoločnosť výslovne súhlasí s personalizovanými ponukami bez poskytnutia predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutého zamestnanca. Portál tieto informácie neoveruje. Práva tretích strán nesmú byť porušené. Voliteľné prezývky môžu byť použité pri personalizovaných ponukách. Sú to napríklad: mladý stylista, majster kaderník, ... .

Kupujúci si môže rezervovať ponuku predávajúceho čím prijíma súvisiace podmienky a tiež podmienky predávajúceho tu uvedené. Rezerváciou ponuky kupujúcim je uzavretá medzi kupujúcim a partnerskými predávajúcimi dohoda. Uskutočnenie rezervácie alebo zmluvné plnenie sa uskutočňuje výlučne medzi kupujúcim a partnerskou spoločnosťou (=predávajúcim alebo poskytovateľom služieb).

3.2.1. Dokončenie rezervácie, platba a plnenie

Po rezervácii ponuky partnerskej spoločnosti obdrží spoločnosť a osoba, ktorá rezerváciu vykonala, e-mail s potvrdením prijatia rezervácie. E-mail pre partnerskú spoločnosť bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Potvrdenie rezervácie cez SMS je voliteľné. Túto možnosť je potrebné zvoliť prostredníctvom nastavenia účtu partnerskej spoločnosti.

Potvrdenie rezervácie

Potvrdenie obsahuje všetky informácie potrebné pre dokončenie rezervácie. Patrí sem:

 • meno a priezvisko osoby, ktorá rezerváciu uskutočnila,
 • referenčné číslo rezervácie,
 • dátum a čas rezervovanej ponuky,
 • voliteľné: meno pracovníka a
 • voliteľné: názov objednanej služby.

Odoslanie potvrdenia rezervácie partnerskou spoločnosťou kupujúcemu je podmienkou pre uskutočnenie a využitie rezervovanej ponuky. Okrem toho sú všetky rezervácie partnerskej spoločnosti zobrazené na jej používateľskom účte po prihlásení sa.

Platba a plnenie

Platba za uskutočnenú ponuku prebieha priamo medzi partnerskou spoločnosťou a kupujúcim.

Záväznosť rezervovanej ponuky

Rezerváciou ponuky vznikajú práva a povinnosti osobe, ktorá rezerváciu vykonala a príslušnej partnerskej spoločnosti. Rezervácia je preto záväzná pre obe strany, partnerskú spoločnosť a osobu, ktorá rezerváciu vykonala.

Personalizované ponuky

Personalizované ponuky umožňujú používateťom portálu rezervovácie služieb konkrétnej osoby. V prípade choroby alebo iných okolností, ktoré bránia poskytnutiu služby vybranou osoba je partnerská spoločnosť povinná ponúknuť adekvátnu náhradu. Okrem toho sa partnerská spoločnosť zaväzuje bezodkladne informovať v takýchto prípadoch portál (e-mailom na info@bookgoodlook.com). Pokiaľ užívateľ nesúhlasí s ponúkanou náhradou, môže odstúpiť od rezervácie.

Zrušenie rezervácie kupujúcim

Kupujúci má možnosť zrušiť rezerváciu, ktorá bola už uskutočnená. V tomto prípade obdrží registrovaná partnerská spoločnosť informáciu o zrušení prostredníctvom e-mailu, prípadne formou SMS. Partnerská spoločnosť výslovne súhlasí s tým, že v prípade zrušenia rezervácie sprosťuje portál od akejkoľvek zodpovednosti.

Zmena rezervácie kupujúcim

Kupujúci má právo zmeniť rezerváciu. V tomto prípade bude partnerská spoločnosť okamžite informovaná o zmene e-mailom, prípadne SMS.

Nedostavenie sa kupujúceho

Portál nemôže v žiadnom prípade zaručiť dostavenie sa osoby na rezervovaný termín. Partnerská spoločnosť neuplatní voči portálu žiadne požiadavky súvisiace s neúčasťou osoby na ňou rezervovanom termíne. V prípade nedostavenia sa kupujúceho o tom musí partnerská spoločnosť portál informovať zaslaním e-mailu na info@bookgoodlook.com

4. Ostatné práva a povinnosti registrovaných partnerských spoločností

4.1 Použitie textového a obrazového materiálu, fotografií a grafiky

Portál nekontroluje, či je textový a obrazový materiál, fotografie a grafika registrovanej partnerskej spoločnosti používané, či poskytnuté portálu zákonne. Vlastníctvo práv k textovým a obrazovým materiálom, fotografiám a grafike je zodpovednosťou partnerskej spoločnosti. Práva tretích strán nesmú byť porušené.

4.2 Vyňatie

Partnerská spoločnosť sprostí portál od všetkých nárokov uplatnených inými užívateľmi alebo tretími stranami voči portálu pre porušenie svojich práv partnerskou spoločnosťou vzťahujúce sa k ponukám a obsahu na portáli, prípadne ich iné použitie na portáli. Partnerská spoločnosť preberá zodpovednosť za náklady na právnu obranu portálu, vrátane všetkých súdnych nákladov a honorárov právnych zástupcov v zákonnej výške. To neplatí, ak za porušenie nie je zodpovedná partnerská spoločnosť. Partnerská spoločnosť je povinná v prípade poistnej udalosti treťou stranou poskytnúť portálu okamžite všetky pravdivé a úplné informácie potrebné pre posúdenie nárokov a obrany.

5. Poplatky

Registrácia je zadarmo pre partnerské spoločnosti. Pred spoplatneným používania je portál povinný o tom informovať predávajúceho/partnerskú spoločnosť. Všetky poplatky (ako napríklad rezervačné poplatky) budú samostatne dohodnuté s partnerskou spoločnosťou. Tieto poplatky budú uhradené partnerom www.bookgoodlook.com a nesmú byť účtované zákazníkom (=osobám, ktoré vykonávajú rezerváciu) navyše. Porušenie vedie k okamžitému ukončeniu partnerského vzťahu s www.bookgoodlook.com.

6. Zadávanie reklamy a informácií

Partnerská spoločnosť súhlasí s použitím informácií a reklamy v elektronickej podobe (ako je spravodaj noviniek, SMS, ...) a poštou zo strany portálu.

7. Dostupnosť portálu

Cieľom portálu je jeho úplná prístupnosť. Nemožno však vylúčiť okolnosti, ktoré nie sú ovplyvniteľné portálom, ktoré by mali za následok obmedzenie prístupnosti. Partnerské spoločnosti nesmú používať žiadne technológie, softvéry, ani iné kódové spôsoby pri používaní portálu, ktoré by mohli obmedziť jeho fungovanie. Okrem toho sú zakázané všetky činnosti, ktoré by mohli mať za následok nadmerné zaťaženie portálu. Dáta uložené na obsahu portálu nesmú byť kopírované, ani distribuované, ani inak používané, či reprodukované bez predchádzajúceho súhlasu od mRaP GmbH. To platí aj pre kopírovanie prostredníctvom robotických technológií vyhľadávačov alebo iné automatizované technológie. Počas udržiavacích prác v systéme dochádza k dobám, počas ktorých nie je portál dostupný. Ich presné časy budú oznámené partnerským spoločnostiam v predstihu minimálne 1 týždeň.

10. Obmedzenie zodpovednosti

mRaP GmbH poskytuje len technické služby pre prevádzku portálu. mRaP GmbH nezodpovedá za obsah (ceny, ponuka, ....), ktoré sú nastavené prostredníctvom partnerských spoločností. Portál zasahuje iba v prípade hrubej nedbanlivosti a úmyselnom konaní. Zodpovednosť za nepriame škody, najmä pokiaľ ide o ušlý zisk, nastáva iba v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti.

11. Sankcie a pozastavenie

Portál môže prijať nasledujúce opatrenia, ak existuje dostatočný náznak toho, že partner nepostupuje podľa zákonných predpisov, porušuje práva tretích osôb, tieto podmienky, alebo v prípade, že portál má na tom akýkoľvek iný oprávnený záujem, najmä za účelom ochrany portálu pred podvodnými aktivitami:

 • výmaz ponúk alebo ďalšieho obsahu
 • upozornenie pre partnerské spoločnosti
 • obmedzenie použitia portálu
 • predbežné zablokovanie
 • trvalé zablokovanie

Pri výbere opatrenia berie portál do úvahy legitímne záujmy dotknutej partnerskej spoločnosti, najmä existenciu náznakov, že člen nespôsobil porušenie. Portál môže zablokovať členstvo s konečnou platnosťou (trvalé zablokovanie), keď je blokovanie potrebné na ochranu záujmov ostatných účastníkov, alebo bol uvedený falošný kontakt, najmä nesprávna alebo neplatná e-mailová adresa, alebo členský účet. Akonáhle bolo členstvo trvalo zablokované, nevzniká nárok na vrátenie členského účtu.

Akonáhle bolo členstvo trvalo pozastavené, tento člen nemôže používať portál prostredníctvom ostatných členských účtov, ani sa opätovne zaregistrovať.

10. Trvanie a ukončenie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od zmluvy je možné kedykoľvek (prostredníctvom e-mailu na info@bookgoodlook.com). Mimoriadna výpoveď je možná v prípade:

 • začatia konkurzného konania voči dodávateľovi,
 • ak portál ukončil svoju činnosť,
 • ak člen porušil tu uvedené pravidlá.

S výpoveďou členstva končí členstvo partnerskej spoločnosti.

11. Zmeny v podmienkach a Salvátorská klauzula

Portál si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Partnerská spoločnosť súhlasí s tým, že sa oboznámi o zmenách v týchto podmienkach, ktoré jej budú zaslané e-mailom na ňou uvedenú adresu. Partnerská spoločnosť prijme takéto zmeny v prípade, že do 2 týždňov po obdržaní oznámenia o plánovaných zmenách jej nebudú zaslané námietky e-mailom alebo písomne. Portál pristúpi k zmenám po oznámení o zmene po uplynutí dvoch týždňov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto podmienok neplatné, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté. Neplatné ustanovenie bude nahradené tým, ktoré vystihuje zmysel a účel neúčinného ustanovenia právne účinným spôsobom. To isté platí aj pre vypĺňanie medzier.

12. Jurisdikcia

Uplatní sa právo Rakúskej republiky. Miestna príslušnosť je Viedeň.

Dátum revízie: 31.7.2014