Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

www.bookgoodlook.com prevádzkuje spoločnosť mRaP GmbH, Pulvermühlweg 11, Wieselburg 3250 ako online obchodnú platformu pre záujemcov (osoby, ktoré činia rezervácie, zákazníci) a ponúkateľov (salóny) kozmetických a kaderníckych služieb. mRaP GmbH zodpovedá výlučne za prevádzku online platformy. mRaP GmbH nie je ani kupujúcou stranou (kozmetických a kaderníckych služieb), ani predávajúcou stranou (kozmetických a kaderníckych služieb). Prístup na www.bookgoodlook.com je možný aj z nasledujúcich domén:

  • www.bookgoodlook.at
  • www.bookgoodlook.de
Nasledujúce ustanovenia upravujú aktivitu na www.bookgoodlook.com a určujú základné princípy, ktorými sa riadi využívanie online obchodného priestoru. www.bookgoodlook.com je v nasledujúcom texte označený aj ako „portál“ alebo „obchodný priestor online“. Návštevníci, zúčastnené strany a používatelia portálu sú chápané ako synonymá.

1. Rozsah Všeobecných obchodných podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy medzi návštevníkmi, kupujúcimi a užívateľmi portálu a prevádzkovateľom stránky www.bookgoodlook.com, spoločnosťou mRaP GmbH. Doplňujúce a iné dohody vyžadujú písomnú formu. Návštevníci, záujemci a používatelia portálu súhlasia s tým, že nasledujúcim podmienkam v celistvosti porozumeli, prečítali si ich a pochopili ich, a že s nimi bezvýhradne súhlasia.

2. Služby ponúkané na www.bookgoodlook.com

www.bookgoodlook.com sprostredkúva termíny návštev v kozmetických salónoch, ktoré boli poskytnuté k dispozícii. Salóny sú ďalej označené ako partnerské spoločnosti. Termíny ponúkané partnerskými spoločnosťami sú k dispozícii na rezerváciu pre užívateľov tejto stránky. Užívateľ obdrží potvrdenie rezervácie na e-mailovú adresu, ktorú zadal(a). Rezerváciou termínu si užívateľ rezervuje konkrétny termín v konkrétnom kozmetickom salóne

Pre uskutočnenie úspešnej rezervácie musí užívateľ zadať pravdivé, skutočné, osobné informácie. Patrí sem:

  • Krstné meno
  • Priezvisko
  • Vlastná e-mailová adresa
Ak nie sú tieto údaje uvedené pravdivo, www.bookgoodlook.com podnikne príslušné zákonné opatrenia. Rezervácie pod iným menom alebo v mene tretích strán sú neprípustné a v rozpore s týmito podmienkami. Rezervácie nie sú prenosné na tretie strany.

Potvrdenie rezervácie salónom je považované za potvrdenie skutočnej a konkrétnej rezervácie užívateľom.

3. Zmluvní partneri a plnenie zmluvných záväzkov

Užívateľ obdrží potvrdenie svojej rezervácie na e-mailovú adresu, ktorú zadal(a). Doručením sa uzatvára dohoda. Zmluvným partnerom užívateľa je partnerská spoločnosť, s ktorou bola rezervácia vykonaná. Partnerská spoločnosť zodpovedá za splnenie záväzku, www.bookgoodlook.com plní výlučne úlohu sprostredkovateľa. Z tohto dôvodu môže používateľ uplatňovať nároky vyplývajúce z rezervácie daného termínu iba voči partnerskej spoločnosti, a nie voči portálu.

4. Rezervačný proces

Užívateľ si môže termín rezervovať uvedením svojho krstného mena, priezviska a e-mailovej adresy. Užívateľ súhlasí s uvedením pravdivých údajov. Zadanie nepravdivých údajov má za následok vylúčenie z ďalšieho rezervačného procesu. Nárok na rezerváciu neexistuje. Ponuka je určená termínom (dátumom a časom), partnerskou spoločnosťou a ponúkaným maximálnym rozsahom služieb. Maximálny rozsah služieb určuje maximálny uskutočniteľný rozsah služieb rezervovaného termínu. Užívateľ súhlasí so záväznosťou rezervovaného termínu. Užívateľ uskutočňuje rezerváciu s úmyslom byť ňou právne viazaný. Rezervácie, ktoré boli učinené bez úmyslu právnej viazanosti budú predmetom konania zo strany www.bookgoodlook.com v rámci právne prípustných možností.

5. Rezervačný poplatok

Na vykonanie rezervácie sa NEVZŤAHUJE rezervačný poplatok.

6. Zrušenie rezervácie

Rezervácia môže byť zrušená prostredníctvom jedinečného odkazu, ktorý je uvedený v každom potvrdení rezervácie. Zrušenie priamo partnerskou spoločnosťou nie je platné v zmysle Podmienok www.bookgoodlook.com.

7. Nedostavenie sa na termín

Nedostavenie sa zákazníka na ním rezervovaný termín bez predchádzajúceho zrušenia sa riadi nasledujúcim postupom. V prípade nedostavenia sa na termín si portál vyhradzuje právo ukončiť účasť užívateľa na využívaní portálu.

8. Zasielanie reklamy a informácií v elektronickej podobe

Užívateľ súhlasí s príjmom reklamy a informácií v elektronickej podobe (spravodaj, ...) Odhlásenie sa je možné kedykoľvek.

9. Ochrana osobných údajov

Pravidlá na ochranu údajov sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a sú tu uvedené. Súhlasom s týmito podmienkami užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, že sa dôkladne oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s ich obsahom.

10. Prístup na www.bookgoodlook.com

Cieľom portálu je jeho úplná prístupnosť. Avšak, nemožno vylúčiť okolnosti, ktoré nie sú ovplyvniteľné portálom, ktoré by mali za následok obmedzenie prístupnosti. Registrovaní užívatelia nesmú používať žiadne technológie, softvéry, ani iné kódové spôsoby pri používaní portálu, ktoré by mohli obmedziť jeho fungovanie. Okrem toho sú zakázané všetky činnosti, ktoré by mohli mať za následok nadmerné zaťaženie portálu. Informácie uložené na portáli nesmú byť kopírované, ani distribuované, ani inak používané, či reprodukované bez predchádzajúceho súhlasu od mRaP GmbH. To sa vzťahuje aj na kopírovanie prostredníctvom robotických technológií vyhľadávačov alebo iné automatizované technológie.

11. Sankcie a pozastavenie

Portál môže prijať nasledujúce opatrenia, ak existuje dostatočný náznak toho, že používateľ nepostupuje podľa zákonných predpisov, práva tretích osôb, týchto podmienok, alebo v prípade, že má portál akýkoľvek iný oprávnený záujem, najmä za účelom ochrany partnerských spoločností a ostatných používateľov pred podvodnými aktivitami:

  • upozornenie pre užívateľov,
  • obmedzenie použitia portálu užívateľom,
  • konečné pozastavenie prístupu užívateľa,
Pri výbere opatrenia berie portál do úvahy legitímne záujmy dotknutého používateľa, najmä či existujú náznaky, že člen nespôsobil porušenie. Portál môže zablokovať členstvo s konečnou platnosťou (trvalé zablokovanie), keď je blokovanie potrebné na ochranu záujmov ostatných používateľov a partnerských spoločností, alebo keď bol uvedený falošný kontakt, najmä nesprávna alebo neplatná e-mailová adresa. Akonáhle bolo členstvo trvalo zablokované, nemá nárok na vrátenie členského účtu.

12. Obmedzenie zodpovednosti

mRaP GmbH poskytuje len technické služby pre prevádzku portálu. mRaP GmbH nezodpovedá za obsah (ceny, ponuka, ....), ktoré sú udávané členmi portálu. mRaP GmbH ručí za škody, s výnimkou škody na zdraví, len v prípadoch hrubej nedbanlivosti a úmyselného pochybenia. Zodpovednosť za nepriame škody, najmä pokiaľ ide o ušlý zisk, nastáva iba v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti.

13. Zmeny v podmienkach a Salvátorská klauzula

Portál si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Užívateľ bude informovaný o zmenách v Podmienkach e-mailom na adresu ním uvedenú. Užívateľ vyjadruje súhlas so zmenami, ak písomne alebo e-mailom neprejavil svoj nesúhlas s nimi do dvoch týždňov po obdržaní upozornenia o zmene. Portál pristúpi ku zmenám po uplynutí dvoch týždňoch od oznámenia. . V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenami, nie je možné ďalšie použitie portálu z jeho strany. Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok. Neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktoré odpovedázmyslu a účelu neúčinného ustanovenia právne účinným spôsobom. To isté platí aj pre vypĺňanie medzier.

14. Súdna príslušnosť

Uplatní sa právo Rakúskej republiky. Územná a vecná príslušnosť sa riadi príslušnosťou spoločnosti mRaP GmbH.


Dátum revízie: 31.07.2014